[Hiểu đúng] Trả lời từ Bộ Công Thương về quy định mới về điện mặt trời áp mái

• tra loi tu bo cong thuong ve dien mat troi 1024x725 2

[Hiểu đúng] Trả lời từ Bộ Công Thương về quy định mới về điện mặt trời áp mái

Quy định mới về điện mặt trời áp mái 

Sau văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Tạp chí Năng lượng Việt Nam, Cục Điều tiết Điện lực – Bộ Công Thương vừa có Văn bản số 489 / ĐĐL-CP ngày 29/4/2022 về việc hướng dẫn, xác định điều kiện kinh doanh điện mặt trời áp mái của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân hoạt động phát điện có công suất lắp máy đến 01 MW được miễn giấy phép hoạt động điện lực.

tra loi tu bo cong thuong ve dien mat troi | Quỳnh An Solar Nha Trang Khánh Hòa
Quy định mới về điện mặt trời áp mái của bộ công thương

Như chúng ta đã biết, đầu tháng 1/2022, nhiều cá nhân, hộ gia đình có hệ thống điện mặt trời áp mái nhận được thông báo của các Tổng công ty Điện lực (Tổng Công ty Điện lực) yêu cầu chủ đầu tư điện mặt trời phải đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh bán điện theo quy định của pháp luật. , để đảm bảo việc thanh toán tiền điện không bị gián đoạn. Để làm rõ vấn đề trên, Tạp chí Năng lượng Việt Nam có Văn bản 05 / CV-NLVN ngày 09/02/2022 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp: Hộ gia đình, cá nhân đầu tư điện mặt trời với quy mô nhỏ và quy mô rất nhỏ. công suất (phục vụ mục đích tự sử dụng và bán một phần thặng dư cho EVN) có phải đăng ký kinh doanh hay không xin thông tin đến bạn đọc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1438 / BKHĐT-KTCN ngày 09/3/2022 trả lời đề nghị của Tạp chí Năng lượng Việt Nam, hướng dẫn cụ thể vấn đề nêu trên. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu ngành, nghề đầu tư kinh doanh không có điều kiện (do Bộ Công Thương quy định) và có thu nhập thấp (do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Bộ và Thương mại). Áp dụng tập trung trên phạm vi địa phương). không bắt buộc phải đăng ký kinh doanh.

Do ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ Công Thương quy định, EVN tiếp tục có Văn bản số 1334 / EVN-KD ngày 21/3/2022 V / v hướng dẫn xác định điều kiện kinh doanh điện mặt trời hộ gia đình. Đối với hộ gia đình, cá nhân, văn bản đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn, làm rõ: “Hộ gia đình, cá nhân lắp đặt điện mặt trời (công suất đến 01 MW) để bán điện cho các tổng công ty điện lực là các doanh nghiệp trong ngành – Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều kiện Để được kinh doanh không có điều kiện, ngoài Giấy phép hoạt động điện lực, chủ đầu tư phải đáp ứng điều kiện gì khác?

Ngày 29/4/2022, Cục Điều tiết Điện lực – Bộ Công Thương đã có Văn bản số 489 / ĐTĐL-CP trả lời EVN về việc hướng dẫn xác định điều kiện kinh doanh điện mặt trời trên mái hộ gia đình. gia đình và cá nhân. Cụ thể, văn bản nêu các quy định của Luật Đầu tư và Luật Điện lực như sau:

Thứ nhất: Quy định về đầu tư: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 và Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2020, hoạt động phát điện thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư: “1. Nhà đầu tư được kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư kể từ khi có đủ điều kiện và phải bảo đảm trong quá trình hoạt động. Đầu tư kinh doanh.

  1. Nhà đầu tư có đủ điều kiện đầu tư kinh doanh có quyền được cấp các loại giấy tờ theo các hình thức quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản 6 Điều 7 Luật Đầu tư (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) ). chứng nhận). đầu tư). Giấy phép) hoặc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh khi có đủ điều kiện quy định tại Điểm đ Khoản 6 Điều 7 Luật Đầu tư… ”.

Thứ hai: Quy định về pháp luật điện lực: Theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực: “Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động trong một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động. hoạt động điện lực ”, điểm b khoản 1 Điều 34 Luật Điện lực quy định một trong các trường hợp được miễn giấy phép hoạt động điện lực là: Tổ chức, cá nhân hoạt động phát điện có công suất lắp máy dưới công suất quy định. Quy định của Bộ Công Thương Theo đó, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 21/2020 / TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập, Giấy phép hoạt động điện lực, trường hợp “Phát điện có công suất lắp đặt đến 01 MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác” được miễn Giấy phép hoạt động điện lực

Yêu cầu văn bản và giấy phép kinh doanh điện mặt trời

Như vậy, theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về điện lực thì tổ chức, cá nhân có hoạt động phát điện với công suất lắp máy đến 01 MW nói chung và tổ chức, cá nhân có hệ thống điện mặt trời. Đặc biệt, mái nhà có công suất lắp máy đến 01 MW phải đáp ứng điều kiện phát điện và được miễn giấy phép hoạt động điện lực.

Về văn bản 489 / DTDL-CP hướng dẫn xác định điều kiện kinh doanh điện mặt trời của hộ gia đình, cá nhân:

Thứ nhất: Văn bản viện dẫn quy định của pháp luật về Luật Đầu tư: Khoản 6 Điều 7 Luật Đầu tư số 61/2020 / QH14 ngày 17/6/2020 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các trường hợp sau: mẫu sau:

  1. Giấy phép;
  1. b) Giấy chứng nhận;
  2. c) Giấy chứng nhận;
  3. d) Văn bản xác nhận hoặc chấp thuận;

đ) Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không được cấp có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.

Thứ hai: Văn bản cũng viện dẫn các quy định của pháp luật về điện lực: Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 21/2020 / TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cung cấp điện. . giấy phép hoạt động, trường hợp “Phát điện có công suất lắp máy đến 01 MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác” được miễn giấy phép hoạt động điện lực.

Vì vậy, việc miễn giấy phép hoạt động điện lực đương nhiên thuộc đối tượng ngành, nghề kinh doanh, đầu tư kinh doanh không có điều kiện.

Thứ ba: Ngoài ra, văn bản còn được trích dẫn tại Khoản 2 Điều 34 Luật Điện lực quy định: “Tổ chức, cá nhân được miễn giấy phép hoạt động điện lực quy định tại Khoản 1 Điều này phải tuân thủ các thủ tục sau: quy định về quản lý. vận hành, quy định về giá điện, điều kiện kỹ thuật, an toàn của Luật này ”. Các quy trình, quy định trên đều đã được đại diện EVN nghiệm thu trước khi đưa hệ thống điện mặt trời vào vận hành.

Yêu cầu:

Căn cứ các văn bản: Số 1438 / BKHĐT-KTCN ngày 09/03/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Số 489 / ĐTDL-CP ngày 29/4/2022 của Cục Điều tiết Điện lực – Bộ Công Thương, hộ gia đình, cá nhân lắp đặt điện mặt trời có công suất dưới 01 MW có thu nhập thấp bán điện cho EVN. (căn cứ vào mức thu nhập thấp của từng địa phương) không phải đăng ký hộ kinh doanh.

Kính đề nghị EVN chỉ đạo các sở, ngành chức năng sớm có văn bản hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh đến các Tổng công ty Điện lực để hướng dẫn các hộ lắp đặt điện mặt trời và xử lý các tồn đọng liên quan ngay từ đầu năm đến nay.

Bài viết đã đưa ra những câu Trả lời từ Bộ Công Thương về quy định mới về điện mặt trời áp mái chính xác nhất. Mong rằng những thông tin này đã giúp ích cho bạn khi có quyết định sử dụng năng lượng mặt trời.

 

Tổng quan đánh giá

Bấm để đánh giá chất lượng

Chấm điểm trung bình 5 / 5. Số lần đánh giá: 1

Chưa có đánh giá, bạn hãy là người đầu tiên !

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.