Bát tole sóng vuông (chưa kèm ốc đơn bắt vào ray)

40.700